Alumni List

MPhil Alumni List

Sr. No. Name Year of Graduation Guide / Prof.
1 Shazia Ahad 2015 D. Panda
2 Saikat Ghosh 2016 S.K. Maji
3 Vandana Ashok 2017 S. Sen
4 Ankita Chavan 2017 S.K. Ghosh
5 Kshama G Kamath 2017 A. Banerjee
6 Seema Shah 2022 S.K. Ghosh

MS (by Research) Alumni List

Sr. No. Name Year of Graduation Guide / Prof.
1 Ruchika Iqbal 2021 N. Kanekar
2 Gayathri S 2023 P.V. Balaji
3 Jasmeen Kaur 2023 R. Srivastava
4 Abhinanda Kar 2023 R. Srivastava
5 Swaroop Ranjan Pati 2023 S. Sen
6 Tanya Kaur 2023 Ranjith P.