MSc Students  
line decor
  2010s   |   2000s  |   1990s  |  1980s
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2018
 • Lisha Awasthi
 • Shalini Tyagi
 • Akash TS
 • Barnava Banerjee
 • Abhishek Shaw
 • Aparna Singhal
 • Sagar Baulia
 • Pradip Karmakar
 • Nafizul Haque Kazi
 • Bhawna
 • Rumjhum Mukherjee
 • Maayla Siddiqi
 • Titash Baidya
 • Rohan Kumar Parida
 • Rohit Kumar
 • Ashish Kumar Choudhary
 • Nilanjan Bose
 • Priya Kumar
 • Harsimran Kaur
 • Jeyapriya T J
 • Abhishek Datta
 • Neharika Sharma
 • Sreyashi Mandal
 • Neeraja .P.S
 • Rahul Shaha

Total : 25 (Passed out)