MSc Students  
line decor
  2010s   |   2000s  |   1990s  |  1980s
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2016
 • Sumandha Singh
 • Israt Jahan
 • Abhishek Balaji Suryawanshi
 • Biswadeep Kundu
 • Deepak
 • Diksha Prasad
 • Shinja Chakraborty
 • Tirtharaj Chetry
 • Faisal Ahmad
 • Kritika Narula
 • Jyoti Kataria
 • Chaman Yadav
 • Arundhati Kavoor
 • Gargi Das
 • Charu Khera
 • Aksha Dhawan
 • Manish Kumar Triapthi
 • Kshirod Kumar Bag
 • Sandeep Yadav
 • Abhishek Prakash Shinde
 • Hiray Aishwarya Rajaram
 • Shalini Singh
 • Anubha Das
 • Jai Prakash
 • Bhavuk Dhamija
 • Naga Nitin Sai Chandra Anisetty

Total : 24 (Passed out)