MSc Students  
line decor
  2010s   |   2000s  |   1990s  |  1980s
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2013
 • Tenzing Wangmo Gyari
 • Gokul Rajan
 • Fung Rojee Basumatary
 • Kedare Jayesh Pramod
 • Manisha Yadav
 • Suyash Pravin Dhoot
 • Tare Prasanna Suresh
 • Vaidhvi Singh
 • Sonia
 • Ilina Bareja
 • Mohammad
 • Farhan Ali
 • Aditi Jain
 • Aradhana Bharti
 • Abhishek Singh
 • Saroj Kr Rout
 • Sukanya Guhathakurta
 • Pushpendu Mondal
 • Anuradha Mukherjee
 • Somsubhro Mukherjee
 • Kuldeep Kumar
 • Atish K
 • Sarthak Sharma

Total : 23