MSc Students  
line decor
  2010s   |   2000s  |   1990s  |  1980s
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2014
 • Arindam Ghosh
 • Athira Pushpakaran
 • Barsa Kanchan J
 • Dasvit Sadanand Shetty
 • Imon Goswami
 • Ketaki Sengupta
 • Komal Chauhan
 • Kusum Pal
 • Manesh Joshi
 • Nandan J
 • Osama Mukhtar
 • Preeti Sharma
 • Sagarjit Mohanty
 • Shalini Rawat
 • Shalini Suraj Bhan
 • Shravasti Misra
 • Swarnali Kundu
 • Swati Sharma
 • Tuithung Sophronea
 • Vaishali Yadav
 • Yogesh Kumar

Total : 21 (Passed out)