MSc Students  
line decor
  2010s   |   2000s  |   1990s  |  1980s
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2012
 • Kalpesh Sadashiv Dalvi
 • Gadre Purna Sham
 • Riddhi Deshmukh
 • Mondal Sanjay Parmeswar
 • Bhange Disha Ramesh
 • Shishu Kant Suman
 • Arun Kumar
 • Akoijam Premchand Singh
 • Avantika Singh
 • Megha Sodani
 • Danish Umar
 • Shruti Choudhary
 • Renu Meena
 • Pratibha Kumari
 • Akash Saha
 • Mohammad Arif Quraishi
 • Sanjeev Kumar
 • Prashant Singh
 • Ambey Prasad Dwivedi
 • Devi Prasanna Dash
 • Shilajit Das
 • Suman Gupta
 • Malavi Sengupta
 • Arka Ghosh
 • Priyanka
 • Anurag Kalia
 • Bharat Bhatt
 • Kanika Mehta
 • Soumya Ranjan Sahu
 • Basanti Haiburu

Total : 30