MSc Students  
line decor
  2010s   |   2000s  |   1990s  |  1980s
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2015
 • Yadav Rajesh Thangavel
 • Sohini Saha
 • Genyir Ado
 • N.Sugandha
 • Avishek Shah
 • Kazi Atikur Rahman
 • Suman Das
 • Deepanwita Saha
 • Sweta Kujur
 • Shweta Bhati
 • Walunj Sujata Balasaheb
 • Kritika Mehta
 • Asgar Ansari
 • Priya Karmakar
 • Debleena Roy
 • Arkaprabha Banerjee
 • Santanu Ghosh
 • Vivek Susvirkar
 • Arvind Mishra
 • Manti Kumar Saha
 • Chandamita Saikia
 • HAS Shri Kishore

Total : 22 (Passed out)