MTech Students  
line decor
 
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2015
 • Akansha Agarwal
 • Sahil Garg
 • Ashutosh Mishra
 • Naik Anvesh Sunil
 • Shankha Ghosh Dastidar
 • Kavya Subramanian
 • Shubham Rawat
 • Prateek Singhal
 • Waquas Ahmad Siddiqui
 • Pratiksha Govil
 • Shukla Pooja Rajesh
 • Steffy Sara Mathew
 • Sneha Kirti
 • Mohamed Iqbal A
 • Sooraj N S
 • Nishant Sahoo
 • Gosai Gaurangkumar Ashwingiri
 • Sachin
 • Dinesh Kumar
 • Pratap Singh Markam
 • Gopal Singh Rana
 • Arup Ratan Mittra
 • Mukesh Kumar Singh
 • Ratika Agarwal
 • Yasodha Kannan S
 


 Total : 25