MTech Students  
line decor
 
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2012
 • Kapish Gupta
 • Rani Holani
 • Deepak Kumar Tyagi
 • Akanksha Mishra
 • Nishi Gandha
 • Shah Dhaval Girishkumar
 • Akash Verma
 • Swapnil Joshi
 • Suranjana Gupta
 • Paridhi Jain
 • Abhishek Misra
 • Topkar Harshad Anant
 • Adhikary Rishi Rajat
 • Ammar Jagirdar
 • Neelesh Gangwar
 • Kiran Ghadge
 • Pawan Kumar
 • Gordhan Bagri
 • Ritika
 • Rakesh Kumar
 • Shivam Verma
 • Sourav Mandal
 • Gopal Baidya
 • Satchithananthi A
 • Mohit Uikey
 • Vijayapurani L
 • Swechhya Bista
 • Tanvir Munir Daphedar
 


 Total : 28