MTech Students  
line decor
 
line decor
 
 
 
 

 
 
Students joined in 2011
 • Bhushan N. Kharbikar
 • Nilapratim Sengupta
 • Karan Rampal
 • Pinaki Chandra Dey
 • Ajay Kumar Sisodia
 • Sudipta Sadhu
 • Belusonti V Karthik
 • Seep
 • Kulkarni Amey Pralhad
 • Iyer Shubha Vishwanathan
 • Khatri Anjali Mukesh
 • Bam Anupam Shridhar
 • V Rajiv Ram
 • P Arun Kumar
 • Akanksha Singh
 • Antony Rajan
 • Hitendra Sahu
 • Durga Kumari
 • Tripurari Rao Gautam
 • Dandade Sandeep Suresh
 • Chandan Sagar
 • Monica Jyotsna Minj
 • Praveen Kumar
 • Darshan Mandge
 • Nitin Tukaram Pawar
 • Anuradha P Modgekar
 • Sen Abhishek Abir
 


 Total : 27